Thứ 2, 18/01/2021 - 22:51
Tin mới

Huyện Lạc Thủy: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Bước sang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Lạc Thủy tích cực triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu được xác định là tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.

Cán bộ, đảng viên xã Hưng Thi (Lạc Thủy) thống nhất ý chí và hành động nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới.
 
Tại Đảng bộ xã Hưng Thi, đến nay, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được quán triệt sâu rộng đến CB, ĐV và đại diện các tầng lớp Nhân dân. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể CB, ĐV và Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức cho đảng viên, Nhân dân. Trong bối cảnh cả nước đang hướng tới Đại hội XIII của Đảng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng được Đảng ủy xã Hưng Thi tăng cường với quyết tâm không để các thế lực thù địch lợi dụng, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân. 
 
Đó cũng là quyết tâm chung của các cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Thủy. 5 năm qua, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn của các cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận của CB, ĐV, người lao động tại các cơ quan, đơn vị. Trong các giải pháp trọng tâm, Huyện ủy nghiêm túc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định nội dung quan trọng hàng đầu cần thực hiện tốt chính là định hướng tư tưởng cho CB, ĐV và các tầng lớp Nhân dân, tạo thành "kim chỉ nam” giúp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CB, ĐV, góp phần đắc lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.
 
Đồng chí Hoàng Thị Ngọc Mỹ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Trong nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, huyện luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban Chỉ đạo 35 huyện bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư về việc đấu tranh ngăn chặn, xử lý tin giả, tin sai sự thật, tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội. Cùng với đó, chủ động tham mưu các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 04-QĐ/TU của Tỉnh ủy về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái,"tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” đối với CB, ĐV. 
 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của CB, ĐV, Nhân dân để tham mưu giúp cấp ủy huyện có các biện pháp chỉ đạo khắc phục, ngăn chặn và xử lý kịp thời, không để xảy ra tình hình phức tạp dẫn tới hình thành "điểm nóng” trên địa bàn. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội cùng vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần đắc lực ổn định tình hình tư tưởng CB, ĐV, Nhân dân. Theo ghi nhận những năm gần đây, Lạc Thủy là địa phương đảm bảo tốt ANCT - TTATXH, giữ vững AN-QP, CB, ĐV, Nhân dân luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền. 
 
Thu Trang
 

 

 

Nguồn: http://www.baohoabinh.com.vn/11/148783/Huyen-Lac-Thuy-Bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-Dang-tr111ng-tinh-hinh-moi.htm
Tin liên quan