Danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 tới ngày 13-6

Ngày 14-6, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Công văn số 105/CV-BCĐ về cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh.

Nguồn: http://baogialai.com.vn/channel/12471/202106/danh-sach-cac-dia-phuong-co-lien-quan-den-dich-covid-19-toi-ngay-13-6-5739724/
Tin liên quan