Vinamilk tập trung phát triển các dự án trọng điểm

Vinamilk tập trung phát triển các dự án trọng điểm
Ngày 26/4, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Đại hội đã bầu ra Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 và xác định chiến lược phát ...