Chung sức chăm lo cho người nghèo

Chung sức chăm lo cho người nghèo
Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện Ea Kar đã tập trung huy động mọi nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống.