Huyện Lương Sơn dồn lực thực hiện các tiêu chí xây dựng đơn vị hành chính cấp thị xã

Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lương Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá nhằm xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững, phát huy vai trò là vùng động lực kinh tế của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Lương Sơn cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp thị xã.

Những năm gần đây, huyện Lương Sơn tập trung đầu tư các dự án về đô thị, nhà ở nhằm hoàn thiện các tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã vào năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết: Ngay sau khi Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 31/12/2021 về tập trung huy động nguồn lực xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chí ĐVHC cấp thị xã, UBND huyện đã tham mưu BTV Huyện ủy ban hành Chương trình hành động số 11-Ctr/HU, ngày 29/7/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy. Cùng với đó, huyện ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU và các đề án về huy động nguồn lực tập trung nâng cấp các xã: Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Cư Yên, Tân Vinh, Lâm Sơn và thị trấn Lương Sơn đạt ĐVHC cấp phường thuộc thị xã.

Triển khai chương trình hành động, kế hoạch và các đề án, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ cấp huyện đến cơ sở đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện. Qua đó, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đúng đắn quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đột phá của huyện nhằm xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị cấp thị xã. "Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã nâng cao nhận thức về chủ trương, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đô thị với sự phát triển KT-XH gắn liền với việc đổi mới, hoàn thiện các biện pháp quản lý, bảo đảm QP-AN, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện", đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết thêm.

Tính đến thời điểm này, huyện Lương Sơn đã hoàn thành tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số ĐVHC cấp xã trực thuộc và các tiêu chí về cơ cấu, trình độ phát triển KT-XH như: cân đối thu chi ngân sách; thu nhập bình quân đầu người; mức tăng trưởng kinh tế trung bình; tỷ lệ hộ nghèo trung bình đạt bình quân của tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; tỷ lệ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế đạt 75%.

Hiện nay, huyện Lương Sơn tập trung chỉ đạo hoàn thiện 3 tiêu chí là đạt chuẩn đô thị loại IV trên phạm vi toàn huyện; thành lập được ít nhất 6 phường và nâng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị lên 75%. Tính đến cuối năm 2022, chấm điểm các tiêu chí đô thị loại IV, huyện Lương Sơn đạt 72,45 điểm, trong khi thang điểm tối thiểu là 75 điểm. Trong đó, nhiều tiêu chuẩn huyện Lương Sơn chưa có điểm như: mật độ dân số toàn đô thị, diện tích sàn nhà ở bình quân về nhà ở, tỷ lệ đất giao thông khu vực nội thị, tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt, tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng, số lượng không gian công cộng của đô thị, công trình cây xanh... Một số tiêu chuẩn huyện chưa đạt điểm tối đa như: cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thương mại, dịch vụ cấp đô thị.

Cùng với thực hiện các tiêu chí chung xây dựng đô thị loại IV, huyện Lương Sơn đang xây dựng 6 xã trở thành ĐVHC cấp phường. Trong đó, thị trấn Lương Sơn, xã Nhuận Trạch, xã Cư Yên đạt 8/13 tiêu chuẩn; xã Tân Vinh đạt 9/13 tiêu chuẩn; xã Lâm Sơn đạt 6/13 tiêu chuẩn; xã Hòa Sơn đạt 7/13 tiêu chuẩn ĐVHC cấp phường. Các đơn vị chủ yếu chưa đạt được tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng thương mại, đất cây xanh sử dụng công cộng, đất công trình văn hóa - thể thao, tỷ lệ trục đường chiếu sáng, tỷ lệ đô thị được cấp nước sạch tập trung...

Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Qua nghiên cứu các tiêu chuẩn về đô thị loại IV, có thể thấy Lương Sơn chủ yếu khó khăn về cơ sở hạ tầng đô thị. Đây là "nút thắt" tương đối khó vì hiện nay, huyện chưa hoàn thành quy hoạch chung đô thị Lương Sơn, vì vậy chưa xây dựng được chương trình phát triển đô thị. Mặt khác, tình hình thị trường bất động sản trầm lắng gây khó khăn cho thu ngân sách nguồn vốn đấu giá đất và nguồn vốn của các nhà đầu tư để xây dựng hạ tầng các dự án khu đô thị, nhà ở. Hệ thống hạ tầng cung cấp điện chưa đáp ứng được tiêu chí để xây dựng các xã trở thành phường.

Theo kế hoạch, năm 2024, huyện Lương Sơn sẽ hoàn thành việc lập đề án công nhận huyện Lương Sơn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; năm 2025 lập đề án thành lập thị xã Lương Sơn và 6 phường, trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Thời điểm này, UBND huyện tập trung rà soát các dự án xây dựng để đề xuất chủ trương đầu tư, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Lương Sơn giai đoạn 2021 - 2025. Đốc thúc các đơn vị chủ đầu tư chủ động đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đạt tiêu chí đô thị loại IV như các tuyến đường nội thị, hệ thống chiếu sáng, nhà tang lễ, công viên, quảng trường, nhà văn hóa và nhà thi đấu cấp phường....

Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiều tiêu chí đô thị loại IV và ĐVHC cấp thị xã cần có sự đồng hành vào cuộc của các sở, ngành, UBND tỉnh, nhất là việc quy hoạch chung đô thị Lương Sơn và huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, hạ tầng điện, nước. Chính vì vậy, UBND huyện Lương Sơn mong UBND tỉnh sớm chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ để huyện hoàn thành lập quy hoạch chung đô thị Lương Sơn, cũng như đẩy nhanh thu tiền sử dụng đất để có kinh phí thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của huyện.

 

Đinh Hòa

 

 

 

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/12/184227/Huyen-Luong-Son-don-luc-thuc-hien-cac-tieu-chi-xay-dung-don-vi-hanh-chinh-cap-thi-xa.htm
Tin liên quan