Kế hoạch tọa đàm "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ"

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 92-KH/TƯ về tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Thời gian tọa đàm dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8-2022.

Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm về giải pháp đột phá trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh Anh Huy
Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm về giải pháp đột phá trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: Anh Huy
 
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Từ đó đề cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần “tự soi, tự sửa” trong từng cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên để tham luận, thảo luận về những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phù hợp, tạo chuyển biến rõ rệt, hiệu quả trong thực hiện Kết luận 21-KL/TW gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc tổ chức tọa đàm phải thiết thực, nghiêm túc và hiệu quả. Nội dung báo cáo tham luận, thảo luận phải bảo đảm khách quan, khoa học (có căn cứ về lý luận và thực tiễn), có tính xây dựng, tính Đảng; từ đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp để vận dụng, tổ chức thực hiện.
 
Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; một số tổ chức đảng ở cơ sở căn cứ tình hình thực tế địa phương và đặc thù công tác của cấp ủy, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị tham luận với kết cấu, nội dung như sau: Ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị lý luận và thực tiễn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua; từ đó xác định nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, thiết thực đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận 21-KL/TW; đề xuất phương hướng, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 21-KL/TW trong thời gian tới…
 
Ngoài ra, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương có thể tham khảo, lựa chọn một số nội dung phù hợp để chuẩn bị báo cáo tham luận. Tham luận có dung lượng không quá 7 trang giấy A4, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 19-8-2022.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh tham mưu chuẩn bị nội dung, dự thảo báo cáo đề dẫn, tổng kết tọa đàm. Tổng hợp, biên tập, thẩm định nội dung các tham luận, in tài liệu phục vụ tọa đàm; xây dựng báo cáo kết quả tổ chức tọa đàm. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy dự trù kinh phí tổ chức, phục vụ Tọa đàm.  Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu bố trí và thanh quyết toán kinh phí tổ chức, phục vụ tọa đàm.
 
Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức đảng ở cơ sở được mời tham dự tọa đàm có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và phân công đại diện lãnh đạo trình bày tham luận tại tọa đàm.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để xem xét, giải quyết.
 
T.Đ
 
Nguồn: http://baogialai.com.vn/channel/12375/202208/ke-hoach-toa-dam-day-manh-xay-dung-chinh-don-dang-va-he-thong-chinh-tri-trong-sach-vung-manh-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-5786566/
Tin liên quan