Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương đã được tính đúng, tính đủ, bảo đảm mục tiêu

Bộ LĐ-TB&XH có Văn bản số 3619/LĐTBXH-VP, ngày 31/8/2023 về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025  hướng đến

Cử tri kiến nghị: "Đề nghị Chính phủ tăng nguồn lực đầu tư và sớm bố trí kinh phí để đảm bảo hiệu quả, tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (GNBV)giai đoạn 2021 - 2023 tại địa phương. Đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá tác động việc thực hiện chính sách, cần tích hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để đảm bảo tập trung, gọn đầu mối, giảm bớt số lượng văn bản, tránh trùng chéo và dàn trải nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách và phù hợp với nguồn lực".

 
Bộ LĐ-TB&XH trả lời: Về việc bố trí kinh phí giai đoạn 2021 - 2023 thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV tại địa phương: Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV giai đoạn 2021 - 2025 quy định tại Quyết định số 652/QÐ-TTg và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương quy định tại Quyết định số 02/2022/QÐ-TTg, Thủ tuớng Chính phủ đã ban hành các quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển và hằng năm ban hành quyết định giao dự toán ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV giai đoạn 2021 - 2025. Như vậy, việc xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV tại địa phương đã được tính đúng, tính đủ, bảo đảm mục tiêu.
Về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phąm pháp luật hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV giai đoạn 2021 - 2025: Tính đến ngày 6/9/2022, toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV giai đoạn 2021 - 2025 đã được các cơ quan ban hành đầy đủ theo phân công tại Quyết định số 1705/QÐ-TTg, ngày 12/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV giai đoạn 2021 - 2025. 
 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 71/CĐ-TTg, ngày 23/2/2023, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT đã rà soát, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Chương trình; đến nay, đã trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 1 nghị định, 3 thông tư. Trong thời gian tới, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục rà soát để trình các cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng tích hợp, tránh chồng chéo nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách.
 
 
 
H.L (TH)
 

 

 

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn/12/182264/Kinh-phi-thuc-hien-Chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-tai-dia-phuong-da-duoc-tinh-dung,-tinh-du,-bao-dam-muc-tieu.htm
Tin liên quan